Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sławoborze
Herb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sławoborze

Środa 10.02.2016

zaawansowane

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 9/2004

z dnia 11.03.2004

Wójta Gminy Sławoborze

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

§1

Wprowadzam regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc uchwała Nr XVIII / 91 / 96 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 1996r. w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w SŁAWOBORZU

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§1

Regulamin organizacyjny ustala organizację i porządek w zakładzie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2 

 1. Organizację wewnętrzną GOPS,
 2. Zakres działania poszczególnych środowisk pracy,
 3. Zasady organizacji pracy.

§3

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Sławoborze, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisów.
 2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

 

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna GOPS

§4

Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej tworzą:

 1. Kierownik Ośrodka
 2. Sekcja pracy socjalnej
 3. Sekcja świadczeń
 4. Sekcja usług opiekuńczych
 5. Sekcja finansowo- księgowa 

§5

W GOPS istnieją następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik – 1 etat

 2. Sekcja pracy socjalnej – 3 etaty

  w tym: pracownik socjalny – 2 etaty

  aspirant pracy socjalnej – 1 etat

 3. Sekcja usług opiekuńczych – 2 etaty

  - opiekunki

 4. Sekcja świadczeń – 1 etat

  - informatyk

 5. Sekcja finansowo – księgowa – 1 i 1/20 etatu

  - główny księgowy – 1 etat

  - kasjer – 1/20 etatu

§6

Strukturę organizacyjną ośrodka określa załącznik do regulaminu.

 

Rozdział III

§7

Zasada wykorzystania funkcji kierowniczej w GOPS Sławoborze:

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego.

 2. Kierownik wykonuje swoje zadania według właściwości rzeczowej na podstawie przepisów prawa, wytycznych i ustaleń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy.

 3. Kierownik zawiaduje zakładem pracy w myśl przepisów Kodeksu Pracy.

 4. Sprawuje nadzór w zakresie organizacji pracy w ośrodku i zapewnia:

  1. należyte i terminowe załatwianie spraw wpływających do ośrodka,

  2. przestrzeganie właściwej realizacji budżetu ośrodka,

  3. określenie zasad wykonywania zadań, form i metod pracy,

  4. organizację kontroli wewnętrznej,

  5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

  6. przestrzeganie dyscypliny pracy,

  7. warunki lokalowe i organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania ośrodka.

§8

Sekcja pracy socjalnej

Zależność służbowa – kierownik

Zakres obowiązków pracownika socjalnego

 1. Pracownikiem socjalnym może zostać osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego.
 2. Do pracownika socjalnego należy współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
 3. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.
 4. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
 5. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
 6. Pracownik socjalny kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.
 7. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym, dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
 8. Ma obowiązek, udzielać osobom, którym służy pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 9. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. 
 10. Jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Do obowiązków terenowego pracownika socjalnego GOPS należy:

 1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji rejonu opiekuńczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, środowiskowych dla celów:
 3. Kompletowanie dokumentacji w celu umieszczenia osób w DPS, przesyłanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem właściwym organom oraz nadzór nad realizacją.
 4. Załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku bezpłatnego chowania zwłok.
 5. Kierowanie osób na komisję celem ustalenia stopnia niepełnosprawności.
 6. Kompleksowe rozpoznanie potrzeb socjalno – opiekuńczych w swoich rejonach pracy socjalnej.
 7. Sporządzanie wg. określonych kryteriów, charakterystyk i zestawień środowisk objętych świadczeniami z tytułu pomocy społecznej i osłony socjalnej oraz zestawień form udzielonej pomocy.
 8. Współpraca z organami ścigania i innymi instytucjami prowadzonymi działalność socjalną.
 9. Prowadzenie dokumentacji zasiłków stałych, okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych.
 10. Znajomość przepisów prawnych regulujących zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
 11. Przestrzeganie przepisów KPA i instrukcji kancelaryjnej.
 12. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności bezkonfliktowe i efektywne działanie w zespole.

Zakres obowiązków aspiranta pracy socjalnej

Zależność służbowa – kierownik

Aspirant pracy socjalnej, nie posiada dyplomu pracownika socjalnego, wobec czego wykonuje swą pracę w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych pod okiem dyplomowanego pracownika socjalnego.

Aspirant pracy socjalnej zobowiązany jest do:

 1. Przyjmowanie i prawidłowe prowadzenie świadczeń w formie zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.
 2. Wydawanie wniosków do orzecznika oraz nadzór nad prawidłowym ich wypełnieniem.
 3. Udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.
 4. Prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych.
 5. Zachowanie terminów wydawania decyzji.
 6. Obsługa komputerowa

Pracownik odpowiedzialny jest:

 1. Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, załatwianie wszystkich spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
 2. Właściwą obsługę interesantów.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczęci pod zamknięciem i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.
 4. Natychmiastowe meldowanie Kierownikowi GOPS o kradzieży pieczątek.
 5. Stosowanie KPA i instrukcji kancelaryjnej. 

§9

Sekcja usług opiekuńczych

Zależność służbowa – kierownik

W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspokaja podstawowe potrzeby.

O zaistniałych zmianach w sytuacji zdrowotno – bytowej powiadamia Kierownika GOPS.

Opiekunka zobowiązana jest do wykonania w domu chorego następujących czynności:

 1. pielęgnacyjnych
 2. gospodarczych
 3. opiekuńczych
 • Opiekunka zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowej
 • Miejscem pracy opiekunki jest środowisko do którego jest skierowana do pracy

§10

Sekcja finansowo – księgowa

Zależność służbowa – kierownik

Główna księgowa

Do zadań gł. księgowej należy:

 1. całość spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Ośrodka oraz gospodarką finansową.
 2. odpowiada za dyscyplinę budżetową oraz prowadzenie obsługi kasowej i bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych.
 3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 4. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.
 5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika.

Kasjer

Zależność służbowa – gł. Księgowy

 1. Kasjer podlega bezpośrednio gł. Księgowej.
 2. Prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie gł. księgowej.
 3. Kasjer odpowiada materialnie za stan gotówki i inne wartości złożone do depozytu.
 4. Odpowiada za znajomość przepisów prawnych w zakresie powierzonych zadań i obowiązków oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Przestrzeganie ustalonych zasad porządkowych dotyczących zabezpieczenia dokumentów, kasy, pieczęci i pomieszczeń służbowych.

§11

Sekcja świadczeń

Zależność służbowa – kierownik

Do podstawowych zadań informatyka należy analiza potrzeb i zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej.

Zakres obowiązków obejmuje:

 1. Pełną znajomość i prawidłową interpretację przepisów prawnych regulujących zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
 2. Pełną znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Opracowania danych statystycznych dotyczących pomocy społecznej.
 4. Opracowanie decyzji administracyjnych.
 5. Obsługa systemu “Opieka – Płatnik – Przekaz Elektroniczny”.
 6. Sporządzenie informacji i sprawozdań, ocen, analiz.
 7. Kontrola wykonania umów i porozumień, nadzór nad prawidłową realizacją świadczeń innych niż pieniężnych (domy pomocy społecznej, posiłki, organizacje wypoczynku dzieci, wyprawki itp.)
 8. Dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do baz danych.
 9. Bieżąca kontrola stopnia wykorzystania środków i przedkładanie kierownikowi.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500
  • czwartek od 800 do 1600
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga kierownik.

 

 

Wytworzył:
Mariusz Budzyński
Udostępnił:
Mariusz Budzyński
(2004-03-11 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Budzyński
(2007-08-08 10:43:51)
 
 

ilość odwiedzin: 227628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X