Unieważnienie przetargu Modernizacja co, cw, instalacji wodociągowej itd.

Sławoborze,  dn. 2008-11-26

GOPS / 3410 / 1 / 2008

 

Dotyczy: przetargu Modernizacja co, cw, instalacji wodociągowej wraz z solarną instalacją wspomagania co i przygotowania cwu oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły adaptowanym na Środowiskowy Dom Samopomocy >Na Leśnej<.

Z przykrością informujemy, że Zamawiający, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na wykonanie zadania: Modernizacja co, cw, instalacji wodociągowej wraz z solarną instalacją wspomagania co i przygotowania cwu oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły adaptowanym na Środowiskowy Dom Samopomocy >Na Leśnej<, numer ogłoszenia: 301515 – 2008.

W przetargu wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Budowlano – Inżynieryjnego „Grand” Kazimierz Ligus z Białogardu na kwotę 439.713,09zł

(słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych 09/100)

oraz

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Adam Antoni Czubiński ze Świdwina na kwotę 434.817,41zł

(słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemnaście złotych 41/100)

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła znacznie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pomimo zapisów w SIWZ umożliwiających wykonanie tego zadania i sfinansowanie części ze środków, które Zamawiający miał otrzymać na to zadanie na początku przyszłego roku oraz zapisu pozwalającego na rezygnację z montażu instalacji solarnej w przypadku przekroczenia zaplanowanego budżetu kwota zaproponowana w korzystniejszej ofercie, po uwzględnieniu powyższych czynników,  w dalszym ciągu przekracza możliwy do pozyskania na to zadanie budżet z tego i przyszłego roku.

W związku z powyższym, w oparciu o  Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Prawo Zamówień Publicznych została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Jednocześnie dziękujemy Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2008-11-27 12:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2008-11-27 12:19:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki