Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-02-17

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, dotyczy artykułów zamieszczonych przed wejściem w życie ustawy
  • niektóre elementy strony z uwagi na brak technicznej możliwości nie posiadają tekstu alternatywnego, gdyż strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości pracowników publikujących treści.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Dworak, pomocspoleczna@gops.slawoborze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="" a11y-telefon"="">94 36 50 299. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  1. Specjalny dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczony przy wejściu do budynku. W ten sposób osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, który pomoże dostać się do budynku.
  2. Pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do środka.
  3. Pokój obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku, w związku z tym nie ma żadnych barier architektonicznych w obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Fotografia przedstawiająca pochylnię dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem GOPS Sławoborze

Fotografia przedstawiająca pochylnię dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem GOPS Sławoborze

 

Fotografia przedstawiająca dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczony przy wejściu do budynku

Fotografia przedstawiająca dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczony przy wejściu do budynku

 

 

Znak języka migowego

Znak języka migowego

 

W myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia komunikację osobom posługującym się językiem migowym.

 

Pracownicy GOPS Sławoborze uprawnieni do kontaktu w języku migowym posiadające certyfikat ukończenia kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym A1/A2 (PJM A1/A2):

 

Jolanta Kucharska - pracownik socjalny - certyfikat nr C/MIG/135/2019

tel./fax: 94 36 52 006, pokój nr 4

kontakt SMS: 519 052 533

e-mail: j.kucharska@gops.slawoborze.pl

 

Anita Małolepszy - asystent rodziny - certyfikat nr C/MIG/136/2019

tel./fax: 94 36 52 004, pokój nr 1

poniedziałki w godzinach od 08:00 do 15:00

e-mail: a.malolepszy@gops.slawoborze.pl

 

 

Logo symbolizujące niepełnosprawność

Logo symbolizujące niepełnosprawność

 

 

Wytworzył:
(2019-09-18)
Udostępnił:
Dworak Marcin
(2021-03-11 11:43:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dworak Marcin
(2022-02-17 07:56:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki