Sławoborze, 2009-11-02

GOPS/3410/1/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer przetargu: 342382 – 2009

Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD”

Ryszard Piątek

ul. Kołobrzeska 8c,

78-300 Świdwin

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta (nr 2) złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD” Ryszard Piątek

 ul. Kołobrzeska 8c, 78-300 Świdwin spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera najwyższą liczbę punków 100,00 w kryterium cena i oświadczenie oferenta

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty w tym 2 ważne , które podlegały ocenie przez Zamawiającego : Oferty ważne:

 
Numer oferty.
Dane Oferenta

Cena oferty PLN (brutto)

Liczba punktów

kryterium
cena

kryterium oświadczenie oferenta

SUMA
1
Zakład Ogólnobudowlany
Sławomir Kaszyca

Oś. Piłsudskiego 2/25, 78-300 Świdwin,

 
189 756,52
84,50
5
89,50
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD”
Ryszard Piątek

ul. Kołobrzeska 8C, 78-300 Świdwin,

 
168 787,08
95,00
5
100,00
 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługująśrodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) -

dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w

przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na

podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Oferentom przysługuje prawo wniesienia protestu, który mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-11-06 14:11:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-11-24 11:53:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki