Sławoborze, dnia 18-12-2009

Sławoborze: Pełnienie funkcji coacha w ramach projektu finansowanego z POKL Klub Integracji Społecznej Na Leśnej.
Numer ogłoszenia: 435714 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3647564, faks 094 3650299.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops-slawoborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji coacha w ramach projektu finansowanego z POKL Klub Integracji Społecznej Na Leśnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pełnienie funkcji Coacha w Klubie Integracji Społecznej Na Leśnej w zakresie 832 godzin w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2011, w tym prowadzenie Klubu Samopomocy oraz wspieranie rozwoju osobistego uczestników poprzez doradztwo w formie coachingu. W ramach działalności Klubu Samopomocy coach poprowadzi zajęcia nt. alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, prezentacje umiejętności i zainteresowań uczestników projektu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.32.00.00-8, 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 2) Muszą spełnić warunek minimum - wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej jedną realizację odpowiadającą swoim rodzajem zamówieniu. 3) Wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia 5) Akceptują zapisy specyfikacji wraz z załączoną propozycją umowy. 6) Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 7) Przedstawią program realizacji zamówienia wraz ze sposobem realizacji i narzędziami które zastosuje 8) Złożą ofertę w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przetargowej. 2. Parafowany projekt umowy 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. CV 5. Program realizacji zamówienia wraz ze sposobem realizacji i narzędziami które zastosuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 50
  • 2 - Jakość programu realizacji zamówienia wraz ze sposobem realizacji i narzędziami które zastosuje ponad informacje ze SIWZ - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gops.slawoborze.ibip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


UWAGA w związku z uwagami dotyczącymi problemów z otworzeniem załączników zapisanych w formacie *.doc (Microsoft Word) zamieszczam wersję w *.pdf (Acrobar Reader)

SIWZ.pdf

CV.pdf

Zał. 1 - Formularz Ofertowy.pdf

Zał. 2 - Umowa.pdf

Zał. 3 - Oświadczenie z art.22 ust.1.pdf

 


SIWZ.doc

CV.doc

Zał. 1 - Formularz Ofertowy.doc

Zał. 2 - Umowa.doc

Zał. 3 - Oświadczenie z art.22 ust.1.doc

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-12-21 07:42:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-12-21 14:40:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki