Sławoborze, dnia 26-01-2010

 

Sławoborze: Trening interpersonalno-społeczny w ramach projektu Klub Integracji Społecznej -Na Leśnej- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 21826 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3647564, faks 094 3650299.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.slawoborze.ibip.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Trening interpersonalno-społeczny w ramach projektu Klub Integracji Społecznej -Na Leśnej- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt: Trening interpersonalno-społeczny w zakresie 192h godz. dydaktycznych kursu w okresie od lutego 2010r. do sierpnia 2011r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 19.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu i usług o charakterze i złożoności porównywanej zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przez wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 4) Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia (licencje), 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 6) Wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy, 7) Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia, 8) Akceptują zapisy specyfikacji wraz z załączoną propozycją umowy, 9) Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 10) Przedstawią program realizacji zamówienia wraz ze sposobem realizacji i narzędziami które zastosuje oraz harmonogram..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przetargowej. 2. Parafowany projekt umowy 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 6.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 7.Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 8.Wykaz dotychczas przeprowadzonych usług szkoleniowych o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat. 9. Wykaz osób które będą wykonywały w imieniu podmiotu usługę szkolenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 10. Wykaz zaproponowanych w ofercie dodatkowych działań. 11. Program realizacji zamówienia wraz ze sposobem realizacji i narzędziami które zastosuje oraz harmonogram..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 50
  • 2 - Jakość - zaproponowane w ofercie dodatkowe działania zapewniające wyższą jakość i funkcjonalność świadczonej usługi niż określone w projekcie i SIWZ - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gops.slawoborze.ibip.pl/public.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Zał.1 - Formularz Ofertowy.pdf

Zał.2 - Wzór Umowy.pdf

Zał.3 - Oświadczenie z art.22 ust.1.pdf


Odpowiedzi:

wersja nr 1 z dnia 29.01.2010r.pdf

wersja nr 2 z dnia 01.02.2010r.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o złożonym proteście.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym protestem.pdf

NOWE --> Ołoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2010-01-26 11:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dworak Marcin
(2019-11-05 14:03:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki