Podstawa Prawna Działalności

Uchwała Nr XI/48/95
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 30 czerwca 1995 roku
 
w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z. dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16,poz.95 ze zmianami / oraz art. 46  ustawy  z  dnia  29  listopada  1990 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz.U.Nr i 3, poz. 60 z 1993 roku /.
 
§1 
  1. Tworzy  się  jednostkę  organizacyjną  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sławoborzu do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie zgodnie z art. ll ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów.  
  2. Ośrodek  pomocy  społecznej  realizuje  również zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez radę gminy w zakresie pomocy społecznej art. 10 ustawy o pomocy społecznej.

§2

  1. Ośrodkiem kieruje  i  reprezentuje  go  na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
  2. Ośrodek    gospodaruje    wydzielonym   majątkiem   i   działa wydatkowując   przyznane   dotacje  zgodnie  z  obwiązującymi przepisami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Sławoborzu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Traci moc Uchwała Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sławoborzu z dnia 12 kwietnia 1990 roku.

Wytworzył:
Mariusz Budzyński
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2004-02-23 11:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2007-08-08 10:51:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki